محیط Chromogenic Urine agar III:        
اصول کلی:

 کروموژنیک آگارchromogenic-agar

Figure 1:

E.coli → dark pink to reddish

,Enterococcus → turquoise blue

,Klebsiella, Enterobacter, Citrobacter → metallic blue

Proteus → brown halo

Pseudomonas → cream, translucent

S.aureus → golden, opaque, small
S.saprophyticus → pink, opaque, small

 

ترکیبات اصلی محیط (g/L):

 

18.7 Peptones
2.0 Tryptophan
0.8 Chromogenic mix
0.1 MUG
12.0 Agar
6.8±0.2 pH

محیط Chromogenic Urine agar III:

CUA یک محیط کشت تشخیصی با پس‌زمینه شفاف و روشن جهت جداسازی، شمارش و تشخیص سریع پاتوژن های مجاری ادراری شامل: E.coi، انتروباکتر-کلبسیلا-سراشیا (KES)، پروتوس-مورگانلا- پروویدنسیا، انتروکوک ها، استافیلوکوک ها است.

ویژگی کروموژنیک آگار که منجر به افتراق بین جنس و گونه‌های مختلف باکتریایی می‌شود شامل موارد زیر می‌باشد:

  1. وجود یک سوبسترای کروموژن برای بتا گالاکتوزیداز (GA L) که موجب رهایی یکرنگ صورتی نامحلول می‌شود.
  2. یک مشتق کروموژن گلوکوپیرانوزید که از طریق بتاگلوکوزیداز (GLU) شکسته می‌شود و یک رنگ غیر محلول آبی –سبز تشکیل می‌دهد.
  3. تریپتوفان دآمیناز (TDA) در گونه‌های پروتئوس، مورگانلا و پرویدنسیا، جهت انجام تست ایندول کلنی‌های اشریشیا کلی
  4. MUG جهت تشخیص فلورژنیک آنزیم بتا گلوکورونیداز (GUR)
  5. پس‌زمینه روش و مات محیط کشت باعث تشخیص بهینه رنگ کلنی‌ها می‌گردد.

نحوه ساخت:

محیط CUAIII می‌تواند مطابق با تست‌های متداول آزمایشگاهی جهت شمارش باکتری‌های ادرار از طریق پخش نمونه در سطح آگار و انکوباسیون در دمای 37 درجه به مدت 24-18 ساعت مورداستفاده می‌باشد.

کلنی‌های رشد یافته بر اساس جدول زیر شناخته می‌شوند:

نتایج فعالیت آنزیمی ویژگی‌های اضافی بر روی محیط CUA فعالیت آنزیمی کلنی بر روی محیط CUA
اشریشیا کلی GUR +

IND+

فلورسانت زیر نور UV

ایندول مثبت

GAL+ کلنی‌های صورتی بزرگ
GUR-تست‌های تأییدی موردنیاز است بدون فلورسانت زیر نور UV GAL+ کلنی‌های صورتی
انتروکوک ها

استرپتوکوک آگالاکتیه

GLU +

GA L-

کلنی‌های کوچک سبز/آبی
کلبسیلا، انتروباکتر

سراشیا

GLU +

GLA +

کلنی‌های آبی تا صورتی
پروتئوس-مورگانلا-پروویدنسیا- سویه‌های گلوکوزیداز منفی TDA+

GLU   –

کلنی‌های قهوه‌ای با هاله قهوه‌ای

 

نمونه مورد آزمایش: ادرار

شیوه نگهداری و میزان ماندگاری:

اين محصول در شركت مهراد پويش طب مطابق با نيازهاي جامعه آزمايشگاهي كشور فرمول‌بندی و تهیه‌شده است. جهت نگهداري آن استفاده از يخچال ضروری است و باید آن را در دماي حدود 8-2 درجه نگهداري نمود. اين محصول نبايد در معرض تابش مستقيم نور قرار گيرد. توصیه می‌شود پلیت ها از حالت وکیوم خارج نشوند. محیط‌ها را به داخل یخچال منتقل کرده تا پایداری آن‌ها افزایش یابد (تا 3 هفته). كاور نايلوني كه پلیت‌ها در آن قرار دارند را با استفاده از قیچی بريده و به آهستگي پليت خارج گردد. جهت باز كردن درب پليت، لايه لفاف اطراف درب پليت را با استفاده از يك تيغ يا جسم نوک‌تیز به‌آرامی برش داده تا درب پليت آزاد شود. برای كشت با رعايت استانداردهاي پاساژ دهی، اقدام به پاساژ دهی نمونه بر روي پليت گردد. نوك لوپ را با استفاده از شعله تا زماني كه با حرارت گداخته و قرمز شود استريل گردد و یا لوپ را در دستگاه استریل کننده لوپ قرار داده تا شرایط کار با آن فراهم گردد. پس از استريل نمودن نوك لوپ با زدن نوك گداخته شده آن به كناره محيط كشت، لوپ را سرد كرده و سپس اقدام به برداشتن نمونه شود. نمونه برداشته‌شده با لوپ به آهستگي بر روی سطح محيط كشت پاساژ داده و سپس درب پليت مجدداً بر روي آن قرار داده شود و به داخل انکوباتور منتقل گردد.