E.M.B Agar & Blood Agar

بلاد آگار

blood-agar

 • معرفی و مواد مصرف:

Blood Agar  بلاد آگار یک محیط کشت غنی جهت تشخیص و کشت بسیاری از میکروارگانیسم­ها به ویژه باکتری­های مشکل پسند از جمله Streptococci می­باشد. E.M.B Agar یک محیط کشت انتخابی می­باشد که جهت تشخیص یا کشت باکتری های گرم منفی روده ای از جمله انتروباکتریاسه استفاده می­شود.

 • چکیده ی مکانیسم:

Blood Agar علاوه بر فراهم آوردن آمینواسیدها و دیگر ترکیبات نیتروژن دار، به ویژه خون پایه گوسفندی یک محیط بسیار مغذی جهت رشد مناسب باکتری های پاتوژنیک سخت رشد به دست می دهد که بدین وسیله ارزیابی واکنش همولیتیک آن ها با خون پایه گوسفندی فراهم می گردد. در Eosin Methylene Blue یا به اختصار E.M.B Agar، ترکیب رنگ­های  Eosin و  Methylene Blue در محیط کشت و نسبت آن ها در ترکیب و نیز در دسترس بودن لاکتوز و سوکروز جهت تخمیر میکروبی یک محیط کشت خاص را جهت تشخیص باکتری های باسیلی گرم منفی روده ای ازنظراستفاده از لاکتوز زا فراهم می نماید

 • ویژگی و نقش ترکیبات:

در Blood Agar نیتروژن، ویتامین و کربن با هضم آنزیمی casein و نیز هضم آنزیمی بافت حیوانی به دست می آید، عصاره مخمر در نقش منبع ویتامین و نشاسته نیز جهت کسب اطمینان از جذب هر گونه سم باکتریایی و نیز جهت افزایش رشد ارگانیک باکتری به محیط کشت افزوده شده است. کلرید سدیم نیز جهت حفظ تعادل اسمزی و در نهایت آگار جهت حفظ حالت جامد در محیط کشت به داخل آن افزوده شده است. در E.M.B Agar ژلاتین هضم شده توسط آنزیم در نقش نیتروژن، لاکتوز به عنوان یک کربوهیدرات ودی  پتاسیم فسفات در نقش بافر، Eosin  به عنوان نشانگر و Methylene Blue نیز در نقش نشانگر و عامل انتخابی به محیط کشت افزوده شده است. در طی شرایط اسیدی بالا، نشانگرها یک درخشندگی متالیک را نشان می­دهند که نشانه باکتری­های تخمیر کننده لاکتوز از جمله E.coli   می­باشد.

(Blood agar) Ingredients per liter of demineralized water:
Heart Muscle, Infusion from (solids) 2.0 g
Pancreatic Digest of Casein 13.0 g
Yeast Extract 5.0 g
Sodium Chloride 5.0 g
Agar 15.0 g
Sheep Blood 50 cc
Final pH: 7.3 ± 0.2 at 25 °C.
 • فرمولاسیون:
(EMB agar) Ingredients per liter of demineralized water:
Enzymatic Digest of Gelatin 10 g
Lactose 10 g
Di potassium Phosphate 2 g
Eosin Y 0.4 g
Methylene Blue 0.065 g
Agar 15 g
Final pH: 7.1 ± 0.2 at 25 °C.

  

 • اقدامات پیشگیرانه:

بلاد آگارتنها جهت استفاده آزمایشگاهی و تشخیصی است. این محصول برای چشم­ها، دست­ها و دستگاه تنفسی تحریک آمیز است، بنابراین توصیه می­گردد در زمان استفاده از ماسک محافظتی و دستکش استفاده شود. با رعایت موارد استریلیزاسیون استاندارد آزمایشگاهی استفاده و به کار رود. پس از مصرف توسط Auto Clave گندزدایی شده و دفع گردد.)با توجه به دستوالعمل دفع پسماندها توسط آزمایشگاه مرجع سلامت )

 • شیوه نگهداری و میزان ماندگاری:
 1. این محصول در شرکت مهراد پویش طب مطابق با نیازهای جامعه آزمایشگاهی کشور فرمول بندی و تهیه شده است به گونه ای که جهت نگهداری آن نیازی به استفاده از یخچال نیست و می توان آن را در دمای اتاق و حدود C° 25 نگهداری نمود.
 2. این محصول نمی بایست در معرض تابش مستقیم نور قرار گیرد.
 3. مطابق مطالعات انجام شده در شرکت مهراد پویش طب، در مورد شرایط نگهداری این محصول در دمای اتاق و ارتباط آن با فاکتور Dew Point (نقطه شبنم) توصیه می­گردد که جهت جلوگیری از ایجاد بخار در داخل سطح پلیت ها دمای اتاق در حد C° 25 و رطوبت نسبی آن نیز در حدود 35 تا 40 درصد نگاه داشته شود.
 4. ماندگاری این محصول از زمان تولید و در دمای اتاق، 35 – 30 روز می باشد.
 • شیوه استفاده:

کاور نایلونی که پلیت ها در آن قرار دارند را با استفاده از قیچی بریده و به آهستگی پلیت را خارج می کنیم.

جهت باز کردن درب پلیت، لایه لفاف اطراف درب پلیت را با استفاده از یک تیغ یا جسم نوک تیز به آرامی برش می دهیم تا درب پلیت آزاد شود.

جهت کشت با رعایت استانداردهای پاساژدهی، اقدام به پاساژدهی نمونه بر روی پلیت نمایید بدین صورت که:

 1. نوک لوپ را با استفاده از شعله با حرارت استریل کرده و درصورت استفاده از لوپ استریل یکبار مصرف ؛مستقیما از آن استفاده گردد.
 2. پس از استریل نمودن نوک لوپ ؛اقدام به برداشتن نمونه می نمائیم
 3. نمونه برداشته شده با لوپ را به آهستگی بر روی سطح محیط کشت داخل پلیت پاساژ دهید و سپس درب پلیت را دوباره بر روی آن قرار دهید.

پس از پاساژدهی پلیت را به مدت 24 تا 48 ساعت در دمای C° 35 در داخل انکوباتور قرار داده و پس از گذشت این مدت از زمان پلیت را جهت تشخیص نوع کلنی بررسی نمایید.

 • کنترل کیفی و تفسیر نتیجه کشت میکروبی:

هر دو جدول زیر میزان استاندارد رشد باکتری های مختلف را جهت کنترل دقیق کیفی محصول به دست می­دهند. جدول کهربایی رنگ مربوط به Blood Agar و جدول آبی رنگ مربوط به E.M.B Agar می باشد.

نوع واکنش همولتیک میزان رشد حجم نمونهCFU نوع باکتری کشت داده شده
همولیز بتا خوب تا عالی 300-10 E-coli

ATCC 25922

همولیز بتا خوب تا عالی 300-10 Staphylococcus aureus

ATCC 25923

همولیز آلفا خوب تا عالی 300-10 Streptococcus Pneumoniae

ATCC 6305

همولیز بتا خوب تا عالی 300-10 Streptococcus pyogenes

ATCC 19615

 

ویژگی کلنی به دست آمده حجم نمونهCFU نوع باکتری کشت داده شده
کلنی های آبی-سیاه با درخشندگی سبز متالیک 300-10 E-coli

ATCC 25922

کلنی های بی رنگ و یا به رنگ کهربایی 300-10 Salmonella entrica

ATCC 14028

رشد بازداشته شده کامل و یا ناتمام 300-10 Enterococcus facalis

ATCC 29212

رشد بازداشته شده کامل و یا ناتمام 300-10 Staphylococcus

ATCC 25923

 

 

 

 

 • منابع
 1. American Public Health Association: Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods. 3rd ed., 1992.
 1. BLACK, W.A. a. VAN BUSKIRK, F.: Gentamicin blood agar used as a general-purpose selective medium. – Appl. Microbiol., 25; 905-907(1973).
 1. HOSTY, FREEMAN a. IRWIN: Publ. Hlth. Lab., 11; 143 (1953).
 1. MISHRA, S., NAIR, G.B., BHADRA, R.K., SIKDER, S.N., a. PAL, S.C.: Comparison of selective media for primary isolation of Aeromonas speciesm from human and animal faeces. – J. Clin. Microbiol., 25; 2040-2043 (1987).
 1. NORTON, J.F.: Bacteriology of pus. – J. Lab. Clin. Med., 17; 558-565 (1932).
 1. SONDAG, J.E., MORGENS, R.K., HOPPE, J.E., a. MARR, and J.J.: Detection of pneumococci in respiratory secretions: clinical evaluation of gentamicin blood agar. – J. Clin. Microbiol. 5; 397-400 (1977).
 1. TARSHIS, M.S., a. FRISCH, A.W.: Blood media for the cultivation of Mycobacterium tuberculosis. – Amer. J. Clin. Pathol. 21; 101-113 (1951).