اتصالات شیشه ای آزمایشگاه اتصالات شیشه ای آزمایشگاه

برای اتصال فضا های داخلی تو خالی ترکیبات شیشه آلاتی ، رابط های شیشه ای از درون تو خالی و در انتها باز هستند ، به استثنای مسدود کنندگان ( نظیر درپوش ها ).

انواع رابط  اتصالات شیشه ای آزمایشگاه

دو نوع کلی از رابط های شیشه ای وجود دارد و نسبتا به صورت متداول استفاده می شوند یعنی : رابط هایی که اندکی مخروطی شکل هستند و رابط های توپی و کاسه ای شکل ( که گاهی اوقات رابط های مدور نامیده می شوند ).

رابط های مخروطی شکل

رابط های توپی و کاسه ای شکل

رابط های حلقه ای به شکل O

رابط های انتقالی شیشه به فلز

آداپتور ها

برای رابط های مخروطی استاندارد یا رابط های توپی و کاسه ای شکل ، رابط های داخلی و خارجی با همان تعداد ساخته می شوند تا با یکدیگر جفت و جور شوند. زمانی که اندازه های رابط متفاوت باشد ، رابط اتصالات شیشه ای آزمایشگاه ممکن است موجود ( یا ساخته شوند ) تا در بین آن ها برای اتصال آن ها به همدیگر قرار گیرند. ممکن است از گیره ی قیدی یا گیره های خاص برای قرار دادن آن ها اطراف رابط ها برای نگه داشتن آن ها در مکانی که هستند ، استفاده کرد.

بالن های ته گرد اغلب دارای یک یا بیشتر از یک رابط شیشه ای مخروطی می باشند. به طور قراردادی ، این رابط ها به دنبال قرار گیری در گردن های بالن رابط های خارجی به شمار می روند. دیگر رابط ها ، نظیر رابط های خلاء و سر های دستگاه تقطیر از رابط هایی ساخته شده اند که به خوبی در جای خود جفت و جور شده اند. اگر یک بالن یا ظرف دیگر دارای یک رابطه خارجی شیشه ای اضافی باشد که روی آن باید در طول آزمایش بسته باشد ، اغلب از درپوش های شیشه ای به این منظور استفاده می شود. در بعضی موارد ، رابط های قلابی شکل ساخته شده از شیشه به درون سایر بخش های  اتصالات شیشه ای آزمایشگاه نزدیک به رابط اصلی جوش داده می شود تا یک حلقه ی بسته شکل گیرد و به واسطه ی آن تمامی بخش های رابط با یکدیگر در تماس باشند. استفاده از یک رابط مخروطی با اندازه ی بسیار کوچک خاص که برای بخش های فلزی ، پلاستیکی یا شیشه ای به کار گرفته شود رابط Luer نامیده می شود که استفاده از آن بسیار زیاد شده است. از رابط Luer برای اتصال دهانه ی سوزن به یک سرنگ استفاده می شود.