لام هموسیتومتر

لام هموسیتومتر

لام هموسیتومتر یا لام نئوبار  به منظور شمارش سلول ها به کار گرفته می شود . در ابتدا طراحی آن بابت شمارش سلول های خونی بوده است . لام هموسیتومتر توسط لوئیز – چارلز مالاسز اختراع شده است و از یک اسلاید میکروسکوپی شیشه ای ضخیم با همراه کنگره های مستطیلی شکلی تشکیل شده است که یک محفظه را به وجود می آورد . این محفظه با ساختار توری مانندی از خطوط عمودی حک شده است که شکل گیری آن ها توسط لیزر بوده است . این دستگاه با دقت خاصی ساخته شده است تا  حدود خطوط مشخص ، و عمق دستگاه نیز معلوم باشد . بنابراین احتمال شمارش تعداد سلول ها یا ذرات در حجم خاصی از مایع ، و بنابراین محاسبه ی غلظت سلول ها در کل مایع امکان پذیر است .

اصول کار با لام هموسیتومتر

ناحیه ی توری مانند ( شبکه ای ) هموسیتومتر شامل 9 مربع 1 در 1 میلی متر (  1 mm2 ) می شود .  این مربع ها در سه جهت تقسیم می شوند : 0.25 x 0.25  میلی متر ( 0.0625 mm2 ) ، 0.25 x 0.20  میلی متر ( 0.05 mm2 ) و 0.20 x 0.20  میلی متر ( 0.04 mm2 ) . مربع مرکزی خود به مربع های0.05 x 0.05  میلی متری ( 0.0025 mm2 ) تقسیم می شود . لبه های بالا آمده ی لام هموسیتومتر لامل را 0.1 میلی متر از شبکه ی علامت گذاری شده دور نگه می دارد ، که همین باعث می شود هر مربع حجم مشخص شده ای داشته باشد ( عکس سمت راست را ببینید ) .

استفاده از لام هموسیتومتر

به منظور استفاده از  لام هموسیتومتر ، ابتدا مطمئن شوید که لامل خاص تهیه شده با محفظه ی شمارش به خوبی در سطح محفظه ی شمارش واقع شده است . زمانی که دو سطح شیشه ای تماس مناسبی با هم دارند می توان حلقه های نیوتنی را مشاهده کرد . اگر این چنین بود ، سوسپانسیون سلولی به کار برده شده در لبه ی لامل به داخل خلاء توسط عمل موئین کشیده می شود که به طور کامل محفظه را با نمونه پر می کند . تعداد سلول ها در محفظه را می توان توسط شمارش مستقیم با استفاده از یک میکروسکوپ حساب کرد ، و سلول هایی که به شکل بصری قابل تمیز دادن می باشند را می توان به شکل متفاوتی شمارش کرد . تعداد سلول ها در محفظه به منظور محاسبه ی غلظت یا تراکم سلول ها ، در مخلوطی که نمونه از آن گرفته شده است ، استفاده می شود . مقدار آن برابر است با تعداد سلول ها در محفظه بخش بر حجم محفظه ، که از همان آغاز مشخص است .