کیت استخراج dna

کیت استخراج dna

اکثر آزمایشگاه ها از کیت های استخراج dna ، که در آن ها ستون های چرخش به کار گرفته می شوند ، برای جداسازی DNA و RNA استفاده می کنند . ستون های چرخش دارای یک رزین سیلیکایی می باشند که به صورت گزینشی به DNA و RNA متصل می شود ، که این امر البته بستگی به غلظت های نمک و سایر فاکتور هایی دارد که در کیت استخراج dna تحت تاثیر روش استخراج سازی قرار می گیرند .
وجود این کیت های استخراج dna باعث می شود که کل این فرآیند زمانی که همه چیز بر وفق مراد باشد ، به نسبت روش های قدیمی ساده تر و آسان تر باشد ، ولی جنبه ی منفی استفاده از یک کیت استخراج dna این است که اگر شما ندانید چه چیزی درون جعبه ی سیاه کیت استتخراج dna است ، عیب یابی به مراتب مشکل تر باشد .

روش پایه ی کیت استخراج DNA

در استخراج یک DNA  توسط کیت استخراج dna سه مرحله ی بنیادی و دو مرحله ی اختیاری ( انتخابی ) به چشم می خورند که عبارتند از :
• شکافتن سلول ها ، که معمولا از آن به عنوان شکست سلولی یا لیز سلولی یاد می شود ، تا DNA درون آن آشکار شود . چنین چیزی معمولا به واسطه ی روش های فیزیکی و شیمیایی درون کیت استخراج dna به دست می آید یعنی مخلوط سازی ، خردسازی نمونه یا قرار دادن آن در برابر لرزش های اولترا سونیک .
• حذف لیپید های غشاء توسط اضافه کردن یک دترجنت یا سورفاکتانت ها ( یا مواد فعال سطحی ) به کیت استخراج dna که هم چنین در لیز سلول نقش دارند .
• حذف پروتئین ها با اضافه کردن یک پروتئاز ( چنین چیزی دل بخواهی است ولی معمولا انجام می شود ) .
• حذف RNA توسط اضافه کردن RNase ( تقریبا همیشه صورت می گیرد ) .
• خالص سازی DNA از دترجنت ها ، پروتئین ها ، نمک ها ، و معرف های استفاده شده در طول مرحله ی لیز سلولی  در کیت استخراج dna.

متداول ترین روش های به کار برده شده در کیت استخراج dna عبارتند از :

• ته نشینی اتانول – معمولا توسط اتانول سرد شده با یخ یا ایزو پروپانول . از آن جایی که DNA در این الکل ها حل نمی شود ، تشکیل یک توده را می دهد ، که به دنبال سانتریفیوژ یک گلوله ( پلت ) شکل می گیرد . رسوب DNA توسط بالا بردن قدرت یونی افزایش می یابد ، که معمولا برای این منظور استات سدیم اضافه می شود .
• استخراج کلروفورم – فنول که در آن فنول پروتئین های موجود در نمونه را دناتوره می کند . بعد از سانتریفیوژ نمونه ، پروتئین های دناتوره شده در فاز آلی باقی می مانند در حالی که فاز آبی دارای اسید نوکلئیک در ترکیب با کلروفورم قرار دارد که باعث می شود باقی مانده های فنولی از محلول پاک شوند ( نکته : برای جداسازی DNA به دنبال استفاده از فنول بافری شده تا pH 8 ، باید با استفاده از فنول اسیدی RNA را حذف کرد . )
• Minicolumn Purification که تکیه بر این حقیقت دارد که اسید نوکلئیک ممکن است به فاز جامد ( سیلیکا یا چیزی دیگر ) متصل شود ( رخ دادن عمل جذب ) که این امر بستگی به pH و محتوای نمک بافر دارد .
اعمال خالص سازی در این تکنیک شامل اضافه کردن یک معرف کی لیت کننده ( کی لیت نوعی از اتصال یون ها و مولکول ها به یون های فلزی می باشد ) به کاتیون های دو ارزشی جدا کننده نظیر Mg2+ و Ca2+  درکیت استخراج dna می شود ، که مانع می شوند آنزیم هایی نظیر DNase باعث از بین بردن DNA شوند .
پروتئین های سلولی و هیستونی متصل شده به DNA را می توان یا با اضافه کردن یک پروتئاز یا با ته نشین کردن پروتئین ها با استفاده از سدیم یا استات آمونیوم ، حذف کرد یا آن ها را با استفاده از روش کلروفورم – فنون قبل از ته نشینی DNA استخراج کرد .

بعد از جداسازی ، DNA در بافر اندکی قلیایی ، معمولا در بافر TE ، یا در آب فوق خالص حل می شود .