کیت آزمایشگاهی

کیت آزمایشگاهی در تحقیقات علوم زیستی ، توسعه و کشف دارو ، و بررسی محیطی برای طیف وسیعی از کاربرد ها نظیر تحقیق در رابطه با مسیر های بیماری ، بررسی کاندید های بالقوه ای داروی و ارزیابی فرآیند های تولید زیست دارویی به کار گرفته می شود .

کیت آزمایشگاهی

کیت آزمایشگاهی

ELISA Kits کیت الایزا

کیت آزمایشگاهی الایزا باعث می شوند استفاده از الایزا ها برای کشف مولکول ها یا انجام ارزیابی های اتصال به لیگاند به شکل موفق ، آسان تر باشد . بسیاری از کیت های الایزا از پروکسیداز هورسرادیش ( HPR ) آنزیم های آشکار سازی یا فسفاتاز قلیایی ( AP ) به همراه کروموژنیک ، فلورسنت ، یا سوبسترا های کمی لومینه سنت استفاده می کنند . استراتژی های جایگزین آشکار سازی ، نظیر تگ های فلورسنت یا دیگر پروب های قابل های کشف ، نیز تحت اصطلاح چتری الایزا ها اگر روش های مبتنی بر پلیت باشند ، پذیرفته هستند ، بدون این که از آنزیم های گزارش دهنده یا آنتی بادی ها به منظور کشف استفاده کنند . چندین نوع الایزا وجود دارد ، از جمله “ساندویچ” ، رقابتی ، ارزیابی های کشف مستقیم یا غیر مستقیم . در ارزیابی ساندویچ تنومند (robust sandwich assay ) ، هدف به پلیت ارزیابی جذب شده است ، سپس به آن دو آنتی بادی اولیه متصل شده است . ارزیابی رقابتی اغلب اوقات از هدف های کوچکتر استفاده می کند که ممکن است دارای تنها یک ناحیه ی الحاقی باشند . در آشکار سازی مستقیم ، یک آنتی بادی اصلی نشان گذاری شده به هدف متصل می شود . در آشکار سازی غیر مستقیم ، متداول ترین پروتکل برای الایزا ها ، هدف فقط به آنتی بادی اصلی متصل شده است و زمانی که یک آنتی بادی ثانویه ی نشان گذاری شده به آنتی بادی اولیه متصل شده ، کشف می شود .

Human ELISA/EIA Kits کیت الایزا انسان

کیت آزمایشگاهی الایزا انسان به منظور آشکار سازی مولکول ها از انسان به کار گرفته می شود و در هم مجموعه های پزشکی و هم تحقیقاتی مفید است . کیت آزمایشگاهی الایزا انسان به چندین شکل وجود دارد ، از جمله “ساندویچ” ، رقابتی ، ارزیابی های کشف مستقیم یا غیر مستقیم . اکثر کیت هایی که به طور متداول استفاده می شود از نوع کشف غیر مستقیم هستند که در آن یک آنتی بادی اولیه به هدف مولکولی مورد نظر متصل می شود که امکان کشف آن توسط یک یا چندین روش وجود دارد . بسیاری از کیت ها از کشف آنزیمی توسط پروکسیداز هورسرادیش ( HPR ) آنزیم های آشکار سازی یا فسفاتاز قلیایی ( AP ) به همراه کروموژنیک ، فلورسنت، یا سوبسترا های کمی لومینه سنت استفاده می کنند . علاوه بر آنزیم های گزارش دهنده ، تگ های فلورسنتی و آنتی بادی ها نیز می توانند استفاده شوند .

کیت آزمایشگاهی آنتی بادی

کشف پروتئین ها و اجزای سلولی با آنتی بادی ها با کیت آزمایشگاهی آنتی بادی ساده تر شده است که این کیت ها شامل مخلوطی از آنتی بادی های دارای ترکیب خاص متداول استفاده شده می باشند .