فتومتری ( PHotometry ) به معنی اندازه گیری شدت نور در طیفی پهن از طول موج ها می باشد .

دستگاه اسپکتروفتومتر به معنی اندازه گیری شدت نور در طیف باریک تری از طول موج می باشد .

امروزه دستگاه هایی که برای جدا کردن و انتخاب طول موج از فیلتر استفاده می کنند فتومتر یا کلریمتر ( colorimeter ) می نامند . دستگاه هایی که از منشور ( pricm ) یا گراتینگ ( grating ) برای جدا کردن و انتخاب طول موج استفاده می کنند ،دستگاه اسپکتروفتومتر می نامند . امروزه تمایز دستگاه ها بر اساس وسعت طیف طول موج جدا شده مطرح نیست . اشعه الکترومغناطیسی (EMR=Electromagnetic radiation) شامل طیفی از انرژی از امواج با طول موج کوتاه گاما (y) تا امواج بلند رادیویی می باشد ، از لامپ با نور سفید تنگستن برای ناحیه مرئی و از لامپ دوتریوم (deuterium) برای ناحیه ماوراء بنفش ( UV ) در دستگاه ها استفاده می شود.

طول موج ( Wavelength ) : عبارت است از فاصله بین دو قله وقتی که نور به صورت موج حرکت می کند .

طول موج بر اساس آنگستروم ( Angstrom=A° ) ، نانومتر ( nanometer=nm ) یا میلی میکرون ( milimicron=mµ ) اندازه گیری می شود .

A°=10-10m,nm=mµ=10-9m

واحد استاندارد بین المللی (standard international=SI) برای اندازه گیری طول موج ، nm می باشد . نور علاوه بر خاصیت موجی دارای خواص ذره ای یا فوتون حاوی انرژی می باشد .

نحوه نگه داری از دستگاه اسپکتروفتومتر

دستگاه اسپکتروفتومتر توسط شرکت پشتیبان به صورت سالانه سرویس می شود.

کنترل کیفی دستگاه اسپکتروفتومتری

کنترل کیفی دستگاه اسپکتروفتومتر شامل ارزیابی صحت طول موج ، خطی بودن نتایج (linearity ) ، صحت فتومتریک ، کنترل و تعویض لامپ ، رانش فتومتری ( آزمون پایداری نسبت به زمان ) ، یکسانی کووت ها و کنترل پهنا نوار طیفی ( SBW ) است .

صحت طول موج

ارزیابی صحت طول موج به منظور اثبات ادعای سازنده در تاباندن طول موجی می باشد که دستگاه اسپکتروفتومتر برای آن کالیبره گردیده است . بررسی صحت طول موج از طریق جایگزین منبع نوری معمولی دستگاه اسپکتروفتومتر با منبع نوری دارای حداکثر تابش ( مثل لامپ جیوه یا دوتریوم ) استفاده از فیلترهای شیشه ای و یا از طریق محلول های رنگی به شرح زیر صورت می پذیرد :

  • محلول دی کرومات پتاسیم ( 50mg/lit در اسید سولفوریک 01/0 نرمال ) که دارای بیشترین جذب نوری در طول موج های 257 و 350 نانومتر می باشد .
  • محلول پارانیتروفنل (0/04mmol/lit در سود 01/0 نرمال ) که دارای بیشترین جذب نوری در طول موج 401 نانومتر است.
  • محلول سولفات آمونیوم کبالت ( 0/0735mmol/lit در اسید سولفوریک 0/18M ) که دارای بیشترین جذب نوری در طول موج 562 نانومتر است.
  • محلول سیان متهمو گلوبین ( 20 میکرولیتر خون و 5ml درابکین ) که دارای بیشترین جذب نوری در طول موج 540 نانومتر است .
  • محلول اکسی هموگلوبین (%5V/V محلول آمونیاک در آب + خون ) که دارای حداکثر جذب نور در طول موج های 540 و 576 نانومتر است .

کنترل موج پس از هر سه تا شش ماه یک بار یا پس از تغییر و تعمیر بر روی دستگاه اسپکتروفتومتر صورت می گیرد.

خطی بودن

خطی بودن عبارت از قدرت دستگاه اسپکتروفتومتر برای ثبت سیگنال متناسب با مقدار نوراست . خطی بودن را باید با استفاده از رقت های مختلف محلول هایی نظیر دی کرومات پتاسیم در طول موج 350 نانومتر ، پارانیتروفنل ( محلول 0/04mmol/Lit ) در طول موج 405 نانومتر ، محلول سولفات مس در طول موج 650 نانومتر ، محلول سولفات ـ آمونیوم کبالت در طول 512 نانومتر ، محلول سیان متهموگلوبین در طول موج 540 نانومتر ، محلول سبز خوراکی در طول موج 630 نانومتر و محلول سولفات نیکل در طول 550 نانومتر کنترل نموده و نمودار غلظت در مقابل جذب نوری را رسم نموده پس از آن فاصله خطی بودن و یا میزان شیب ( slope ) را برای هر رقت محاسبه می کنیم . عدم خطی بودن نشانه خرابی دستگاه اسپکتروفتومتر یا اشتباه در تهیه رقت است . خطی بودن اسپکتروفتومتر باید در فواصل منظم پس از هر تغییر یا تعمیر دستگاه صورت پذیرد.