دستگاه اتوکلاو یا دستگاه اتوو با استفاده از حرارت بخار آب تحت فشار ، برای استریل کردن به کار می رود . دستگاه اتوکلاو در محفظه بسته در دمای بالاتر از C°100  آب را به بخار تبدیل می کند. به دلیل استفاده از حرارت مرطوب می توان دمای استریل کردن را C°40-30 کمتر از فور ( هوای خشک ) نگه داشت ، در نتیجه مواد و وسایل حساس به حرارت مثل بعضی پلاستیک ها، وسایل و تجهیزات ، محیط های کشت ، نمونه های آلوده و غیره را می توان با این دستگاه استریل کرد. باکتریها و اسپور آنها توانایی زنده ماندن در چنین محیطی را ندارند .  استفاده از اتوکلاو برای استریل الزاماً به معنی کشتن ویروس ها نمی باشد. دستگاه اتوکلاو نیاز به مراقبت و بازرسی و کنترل مداوم دارد.

در صورت بی توجهی ، کار با دستگاه اتوو به علت حرارت و بخار آب داغ ایجاد شده بسیار خطرناک می باشد .

عوامل موثر در استریل کردن دستگاه اتوکلاو :

 1. بخار آب اشباع شده
 2.  دما
 3.  زمان
  وقتی دستگاه اتوکلاو به دمای مناسب رسید استریل کردن آغاز می شود.

شرایط کاری پیشنهادی اتوکلاو :

tabel0

اصول کلی کار با دستگاه اتوکلاو

 1. مواد و وسایل را با فاصله در دستگاه اتوکلاو بچینید تا حرارات آزادانه در میانشان حرکت کند. هرگز این دستگاه را زیاد پر نکنید.
 2. کافی بودن مقدار آب در دستگاه موضوع بسیار مهمی است ( این دستگاه تا لبه ی حامل با آب مقطر پر شود ).
 3. از بسته بودن درب اتوکلام و سفت بودن پیچ ها اطمینان حاصل کنید. از سالم بودن واشر لاستیکی درب مطمئن شوید.
 4. دریچه خروجی هوا در ابتدا باید باز باشد و پس از خروج جریان منظمی از بخار دریچه را بسته تا به دمای مورد نظر برسد.سپس آن دما را حفظ کرده و زمان را ثبت کنید.
 5. در پایان کار حتماً تمامی نظارت های لازم انجام شود. دستگاه اتوکلاو را به حال خود رها نکنید ( خطرناک است ).
 6. پس از پایان زمان مورد نظر ، وقتی دما به زیر 100°C رسید ، دریچه ایمنی به آرامی باز شود . دریچه خروج هوا نباید برای مدت زیادی بسته باقی بماند.
 7. بعد از پایان، پیچ های درب را فقط در صورتی که صدای صوت قطع شده باشد به آرامی باز کنید.
 8. نباید قبل از خشک شدن مواد آنها را از دستگاه خارج کرد.
 9. نوار مخصوص دستگاه اتوکلاو (OK) که به وسایل چسبانده شده باید به رنگ سیاه ( قهوه ای پررنگ ) درآمده باشد . کاغذ مخصوص بستن درب ظروف در صورت وجود حرارت مناسب ، قهوه ای رنگ ( بین زرد و سیاه رنگ ) می شود.

کنترل کیفی

نکات کنترلی هفته ای یکبار برای دستگاه کارکرده و قبل از استفاده از دستگاه اتوو نو:

 1. نوار چسب مخصوص دستگاه اتوو : این نوار یک اندیکاتور دارد که در صورت رسیدن به حرارت مورد نظر ، رنگ آن سیاه یا قهوه ای می شود.استفاده از این چسب برای هربار استریل الزامی است.
 2. استفاده از آمپول ها یا ویال های حاوی اسپور باسیلوس استئاروترموفیلوس (Bacillusstearo thermoPH iles) : این تست ماهی یکبار انجام شده و برای کنترل کارایی اتوکلاو استفاده می شود.به طوری که پس از پایان کار دستگاه ویال که در بین وسایل قرار دارد بر روی محیط کشت بلاد آگار شکسته می شود. در صورت رشد این باسیلوس، اتوکلاو مناسب نمی باشد.
 3. استفاده از محیط کشت تلقیح شده باکتری ها : محیط کشت تلقیح شده توسط یک کوکسی گرم مثبت ( مثل استافیلوکوک ) ، یک باسیل گرم منفی ( مثل E.coli ) و یک باسیل گرم مثبت مثل ( باسیلوس ) در دستگاه قرار داده می شود ، پس از پایان کار از محیط های مزبور یک ساب کالچر ( subculture ) داده می شود ، هرگونه رشد میکروب نشانه اتوکلاو نامناسب می باشد . این کنترل هفته ای یک بار توصیه می شود .
 4. دریچه تخلیه هوا، واشر و شیر ایمنی را هفته ای کنترل کنید.